logo
add image

Yönetim Kurulu

a ) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek.

b ) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine sunmak.

c ) Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.

d ) Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine usulune uygun olarak karar vermek.

e ) Borsa personelinin disiplin işlerini 5174 sayılı kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.

f ) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek.

g ) 5174 sayılı kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.

h ) Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu belirlemek.

ı ) Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.

j ) 5174 sayılı kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.

k ) Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi durumu hakkında rapor hazırlayıp meclise sunmak.

 l ) Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak.

m) Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin borsada oluşan fiyatlarını tespit etmek ve bunlara uygun vasıtalarla ilan etmek.

n ) Yüksek düzeyde vergi ve tescil ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.

o ) Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yaptırmak.

       p ) 5174 sayılı kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.

Yukarı